IMPORTANT – Instrucțiuni generale pentru candidații la examenul de absolvire a INPPAIMPORTANT – Instrucțiuni generale pentru candidații la examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2020, emise de Comisia Națională de Examen

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

INSTRUCȚIUNI GENERALE CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 11.00 a zilei de 15.11.2020 și va avea o durată de 3 ore.

– Cu începere de la ora 8.00 și până la ora 10.30, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen. Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen (adresa imobilului, indicarea porților/ușilor de intrare, repartizarea candidaților pe acestea etc.) se comunică public de fiecare structură teritorială a I.N.P.P.A., prin postare pe pagina web proprie. În același mod, structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. vor comunica repartizarea candidaților pe sălile de examen.

– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

» actul de identitate
» legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
» declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
» mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și o mască de rezervă
» un recipient cu substanță dezinfectantă.

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat, în urma măsurării temperaturii corporale, a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.

– Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Face excepție legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu prevederile Deciziilor nr. 41/26.10.2020 și 42/27.10.2020 ale Directorului I.N.P.P.A.

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 10.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei de examen.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

– Ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.

REGULI ȘI PROCEDURI SANITARE

– Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
» Accesul în incinta imobilului de examen va fi permis numai prin căile de acces anunțate.
» În cazul formării de cozi la poarta/ușa de acces, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.
» La prezentarea la poarta/ușa de acces, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet gura și nasul. Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.
» Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta imobilului de examen. Nu se face distincție după cum candidatul se află în sala de examen sau pe căile exterioare de acces, aflate în incinta imobilului de examen.
» La prezentarea la poarta/ușa de acces, candidatul:
• va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
• va preda declarația pe proprie răspundere, anexată prezentei, completată și semnată
• va arăta că deține o mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă
• va fi supus măsurării temperaturii corporale de către echipa sanitară
» Candidații a căror temperatură corporală este de 37.3 grade Celsius sau mai mare la prima măsurătoare termică, nu vor fi primiți în incinta imobilului de examen, ci vor fi îndrumați de organizatori către un loc special amenajat, unde vor staționa timp de 15 minute. După expirarea acestui timp, va fi re-verificată temperatura corporală. Dacă aceasta se înscrie în limite normale, candidatului îi va fi permis accesul în incinta complexului expozițional.
» Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic:
• cei cu febră (mai mare de 37.3 grade C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
• cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ;
• cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată
» Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul de organizare de la poarta/ușa de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite structurii teritoriale a I.N.P.P.A., prin email, o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.
» Candidaților care corespund condițiilor sanitare de participare la examen li se va permite accesul în incinta imobilului de examen, în baza ștampilării de către echipa sanitară a legitimației de examen.
» Candidații se vor deplasa către sala de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Aceeași regulă se aplică și la ieșirea din sala de examen până la ieșirea din incinta imobilului de examen.
» La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de echipa sanitară și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.
» Toate spațiile de examen și mobilierul de examen vor fi în prealabil igienizate cu substanțe dezinfectante.
» Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în sala de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
» Toate sălile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și alte accesorii ale candidaților.
» În incinta sălii de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.
» După predarea lucrării responsabilului de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu grila pe care au lucrat. Candidații pot ieși numai cu ciorna de examen, cu condiția ca aceasta să cuprindă numai răspunsurile la grila de examen, nu și enunțul întrebărilor.
» După predarea lucrării, candidații vor părăsi sala de examen și spațiul imobilului de examen, pe traseul indicat de organizatori.
» După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în imobilul de examen[1].
» În sesiunile de examen din anii precedenți a fost permisă revenirea candidaților în imobilul/sala de examen pentru a-și recupera grilele pe care au lucrat. Această operațiune presupune căutarea de către candidat a grilei sale într-un număr de lucrări pe care au lucrat alți candidați. Din această cauză, în actuala sesiune, pentru rațiuni sanitare, operațiunea nu este permisă. Candidatul are însă posibilitatea de a reține ciorna pe care a lucrat personal, cu condiția ca aceasta să respecte cerințele indicate în prezentele instrucțiuni.
» Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia locală sau națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din sala de examen sau, după caz, din incinta imobilului de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop de către personalul de organizare.


[1] În sesiunile de examen din anii precedenți a fost permisă revenirea candidaților în imobilul/sala de examen pentru a-și recupera grilele pe care au lucrat. Această operațiune presupune căutarea de către candidat a grilei sale într-un număr de lucrări pe care au lucrat alți candidați. Din această cauză, în actuala sesiune, pentru rațiuni sanitare, operațiunea nu este permisă. Candidatul are însă posibilitatea de a reține ciorna pe care a lucrat personal, cu condiția ca aceasta să respecte cerințele indicate în prezentele instrucțiuni.

 

Stiri vizualizate