Decizia nr. 128 din 23 septembrie 2022 privind stabilirea intervalului și condițiilor de susținere a testării scriseDecizia nr. 128 din 23.09.2022

privind stabilirea intervalului și condițiilor de susținere a testării scrise prevăzute de Art. 49 alin. (7) și (8) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (7) și (8) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea I.N.P.P.A.,

Directorul I.N.P.P.A.

DECIDE:

Art. 1. – (1) Cursanții anului II din ciclul de formare 2022, care nu au obținut medie sau, după caz, calificativ de promovare la cel mult trei discipline prevăzute în actualul plan de formare pentru anul II de formare inițială, vor putea susține o testare scrisă în vederea promovării disciplinei/disciplinelor nepromovate în intervalul 10-16 octombrie 2022.

(2) La testarea prevăzută la alin. (1) nu au dreptul de a se înscrie cursanții care nu au promovat disciplina/disciplinele din cauza neîntrunirii cerinței frecvenței minime sau care nu au promovat mai mult de trei discipline. Aceștia vor reface integral activitatea la disciplina/disciplinele nepromovată/nepromovate împreună cu cursanții din următorul ciclu de anul II de formare inițială.

Art. 2. – Planificarea testării la disciplinele la care există cursanți nepromovați se face, în limitele calendarului prevăzut la Art. 1, de secretariatul structurilor I.N.P.P.A., în considerarea numărului de cursanți nepromovați și a disponibilității formatorilor de la aceste discipline.

Art. 3. –  (1) Testarea va fi tip grilă și va fi organizată și desfășurată în sistem fizic (față în față), la sediul structurii I.N.P.P.A. la care sunt înscriși cursanții. Tematica de testare este cea cuprinsă în programa analitică a disciplinei/disciplinelor nepromovate, publicată pe pagina web a I.N.P.P.A. Evaluarea lucrării se face prin acordarea unei note de la 10 la 1 sau a calificativului „Admis” sau „Respins”, după caz, conform prevederilor planului de formare.

(2) Rezultatele obținute de cursanții participanți la testarea scrisă se comunică acestora în termen de 5 zile de la data finalizării perioadei de testare.

(3) Dacă disciplina nepromovată este o disciplină opțională, testarea se susține la întregul pachet de discipline opționale. În acest caz, potrivit prevederilor privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., lucrarea scrisă va cuprinde 15 întrebări cu caracter practic-aplicativ la fiecare disciplină opțională din pachet iar pentru fiecare întrebare soluționată corect se acordă un punct. Pentru obținerea calificativului „Admis” este necesară realizarea unui punctaj total de 18 puncte.

Art. 4. – Înscrierea la testarea scrisă se face în baza cererii scrise depuse de cursanți, până cel târziu la data de 6 octombrie 2022, la secretariatul structurii I.N.P.P.A la care aceștia sunt înscriși și a plății unei taxe în sumă de 300 lei pentru fiecare disciplină nepromovată sau, respectiv, pentru fiecare pachet de discipline opționale nepromovat. Taxa se plătește în contul structurii I.N.P.P.A. de care aparțin cursanții.

Art. 5. –  (1) Neînscrierea sau neprezentarea cursantului la testarea scrisă ori nepromovarea acesteia atrage  neînscrierea cursantului la susținerea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiunea noiembrie 2022 și obligativitatea refacerii integrale a activității la disciplina/disciplinele nepromovată/nepromovate împreună cu cursanții din următorul ciclu de anul II de formare inițială.

(2) În cazul în care un cursant susține testarea scrisă numai la un pachet de discipline opționale, neprezentarea la testare ori nepromovarea acesteia echivalează cu nepromovarea Probei scrise 2 a examenului de absolvire a I.N.P.P.A. și are drept consecință neînscrierea cursantului la susținerea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiunea noiembrie 2022.

Art. 6. –  (1) La testarea scrisă prevăzută la Art. 1 se pot prezenta și avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează înscriși la un pachet de discipline opționale.

(2) Înscrierea la testarea scrisă a avocaților stagiari prevăzuți la alin. (1) se face, fără plată,  din oficiu, de secretariatul structurilor I.N.P.P.A.

(3) Tematica de testare este cea cuprinsă în programa analitică a disciplinelor opționale, publicată pe pagina web a I.N.P.P.A. Evaluarea lucrării se face prin acordarea calificativului „Admis” sau „Respins”.

(4) Prevederile Art. 2, 3, 4 și 5 alin. (2) se aplică prin asemănare.

Art. 7.  – Prezenta hotărâre se comunică tuturor structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A., care o vor comunica cursanților proprii, și se publică pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

Directorul I.N.P.P.A.

dr. Dan Oancea


Descarca Decizie fișier DOCX / PDF

Stiri vizualizate